Truyện Xuyên Không

38 chương

130 chương

119 chương

36 chương

54 chương

14 chương

119 chương

96 chương

84 chương

108 chương

56 chương

99 chương

57 chương

21 chương

101 chương

178 chương

107 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.