Truyện Hệ Thống

19 chương

82 chương

162 chương

148 chương

9 chương

195 chương

325 chương

110 chương

86 chương

19 chương

44 chương

48 chương

58 chương

47 chương

88 chương

234 chương

120 chương

7 chương

41 chương

94 chương

295 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.