Truyện Hệ Thống

449 chương

110 chương

24 chương

34 chương

61 chương

103 chương

350 chương

163 chương

78 chương

201 chương

30 chương

20 chương

272 chương

59 chương

185 chương

35 chương

32 chương

43 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.