Truyện Hệ Thống

66 chương

14 chương

57 chương

123 chương

295 chương

100 chương

72 chương

16 chương

157 chương

143 chương

244 chương

168 chương

208 chương

127 chương

108 chương

87 chương

55 chương

280 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.