Truyện Hệ Thống

2 chương

799 chương

1423 chương

4 chương

73 chương

26 chương

141 chương

1 chương

31 chương

380 chương

2 chương

66 chương

15 chương

40 chương

1 chương

10 chương

67 chương

10 chương

22 chương

0 chương

121 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.