Truyện Hệ Thống

218 chương

156 chương

54 chương

14 chương

57 chương

123 chương

289 chương

79 chương

72 chương

16 chương

139 chương

90 chương

244 chương

122 chương

192 chương

126 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.