Truyện Hệ Thống

16 chương

5 chương

28 chương

21 chương

15 chương

10 chương

59 chương

162 chương

144 chương

98 chương

36 chương

12 chương

26 chương

35 chương

133 chương

23 chương

237 chương

204 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.